Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Jakie jest prawo.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Postprzez Ponury Grabarz » 8 cze 2010, o 11:17

Często bierzemy udział w zabezpieczeniach imprez masowych, w związku z tym warto byłoby poznać dokument regulujący zasady bezpieczeństwa na takich imprezach, szczególnie obowiązki organizatora takich imprez - nie tylko z punktu widzenia służb zabezpieczających, ale również zwykłych użytkowników. Jest to o tyle istotne, iż podczas wystąpienia na takiej imprezie zagrożenia to właśnie dbałość organizatora o szczegółowe zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom decyduje o zażegnaniu sytuacji niebezpiecznej.


USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.)


Rozdział 1
Przepisy ogólne


:arrow: Art. 1.
Ustawa określa:
1) zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;
2) warunki bezpieczeństwa imprez masowych;
3) zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;
4) zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;
5) zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem
imprez masowych.

:arrow: Art. 2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na
terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości
oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw
szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami
imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.

:arrow: Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) imprezie masowej - należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową
imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2-4, z wyjątkiem imprez:
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach,
domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i
placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym,
organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników
- jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć;
2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej - należy przez to rozumieć imprezę o charakterze
artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc
dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi
ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w
których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż
500;
3) masowej imprezie sportowej - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu
współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez
organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej
lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych
przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000;
4) meczu piłki nożnej - należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu
współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie
sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie
mniej niż 1.000;
5) imprezie masowej podwyższonego ryzyka - należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie
której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami
dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub
agresji;
6) czasie trwania imprezy masowej - należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia obiektu lub
terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu;
7) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej - należy przez to rozumieć liczbę udostępnionych przez
organizatora miejsc na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem, hali sportowej albo w
innym budynku lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, ustaloną na
podstawie przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
8) instytucjach zagranicznych - należy przez to rozumieć podmioty zagraniczne i międzynarodowe, w
tym w szczególności wchodzące w ich skład narodowe punkty informacyjne, właściwe do
zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i chuligaństwa w czasie masowych imprez
sportowych, w tym meczów piłki nożnej, na podstawie Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i
ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej
w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 129, poz. 625) oraz decyzji Rady
2002/348/JHA z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącej bezpieczeństwa w związku z meczami piłki
nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 121 z 08.05.2002, str. 1-3; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 04, str. 237-239);
9) organizatorze - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową;
10) regulaminie obiektu (terenu) - należy przez to rozumieć przepisy wydane przez właściciela,
posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem, zawierające zasady wstępu na
teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na
terenie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także
określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności;
11) kierowniku do spraw bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez
organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy
masowej;
12) służbie informacyjnej - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw
bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, w tym spikera zawodów sportowych;
13) służbie porządkowej - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw
bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika
ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.
1055 i Nr 180, poz. 1112);
14) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej - należy przez to rozumieć wydzielony,
odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, spełniający warunki higieniczno-sanitarne
odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem oraz posiadający infrastrukturę zapewniającą
bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym do określenia liczby miejsc przyjmuje się
przelicznik 0,5 m2 na osobę;
15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości
oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw
szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu;
16) zabezpieczeniu imprezy masowej - należy przez to rozumieć ogół skoordynowanych przedsięwzięć
podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą
masową;
17) zakazie zagranicznym - należy przez to rozumieć zakaz stadionowy, nałożony przez uprawnione do
tego podmioty innych państw, o którym informację przekazano Komendantowi Głównemu Policji;
18) zezwoleniu - należy przez to rozumieć zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydane, w
drodze decyzji, przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce
przeprowadzenia imprezy masowej;
19) dokumencie potwierdzającym tożsamość - należy przez to rozumieć dowód osobisty, tymczasowe
zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument
stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w
wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.

[...]


Rozdział 2
Bezpieczeństwo imprez masowych


:arrow: Art. 5.
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej
organizator.
2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2) ochrony porządku publicznego;
3) zabezpieczenia pod względem medycznym;
4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym
obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i
sanitarnymi.
3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie
określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta,
wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony
przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach
kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

:arrow: Art. 6.
1. Organizator zapewnia:
1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach
sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do
spraw bezpieczeństwa;
3) pomoc medyczną;
4) zaplecze higieniczno-sanitarne;
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i
Policji;
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu
imprezy masowej;
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w
zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.
2. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:
1) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka - co najmniej 10
członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie
masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne
100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby
porządkowej;
2) w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków służb: porządkowej
i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków
służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 %
ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
3. Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin
obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania
się osób na niej obecnych.
4. Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych
elementów instrukcji, o której mowa w ust. 4, biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa imprezy
masowej.

:arrow: Art. 7.
W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa
podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż:
1) 300 - dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego
przeprowadzenie imprezy masowej;
2) 200 - dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
3) 200 - dla meczu piłki nożnej.

:arrow: Art. 8.
1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu
obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.
2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.


:arrow: Art. 9.
Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży biletów wstępu na
imprezę masową może zażądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, z
zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.

:arrow: Art. 10.
Organizator masowej imprezy sportowej, innej niż wymieniona w rozdziale 3, może odmówić
na nią wstępu i przebywania osobie, której dane znajdują się w bazie danych, o której mowa w art. 37 pkt
2, lub objętej zakazem klubowym lub zakazem zagranicznym.

:arrow: Art. 11.
1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności
zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić
dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia
lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie
przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy
masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w
razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam
zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały organizator przechowuje
po zakończeniu imprezy masowej przez okres 12 miesięcy, a następnie komisyjnie je niszczy.
4. Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Komendantem Stołecznym) Policji i z
komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, oraz po zasięgnięciu opinii właściwego
polskiego związku sportowego, sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie
przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.
Umieszczenie w wykazie określonego stadionu, obiektu lub terenu następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
5. Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji oraz komendant wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej mogą złożyć do wojewody wniosek w sprawie umieszczenia stadionu, obiektu lub terenu
w wykazie, o którym mowa w ust. 4, w przypadku sformułowania takiej konkluzji w opinii, o której mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 2.
6. W decyzji, o której mowa w ust. 4, określa się w szczególności termin, od którego utrwalanie
przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.
7. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.
8. Organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których
mowa w ust. 4, oraz organizator imprezy masowej podwyższonego ryzyka utrwala przebieg tej imprezy, a
w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób utrwalania
przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj, miejsca na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o
których mowa w ust. 4, podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku oraz minimalne wymagania
techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiające wykorzystanie zarejestrowanego
obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas
imprezy masowej oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionach, w
obiektach i na terenach niewyszczególnionych w wykazie, o którym mowa w ust. 4, jak również sposób
przechowywania materiałów, o których mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia
efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w
miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.
10. Kontrolę przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 9,
sprawuje wojewoda poprzez coroczne:
1) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na
stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4, z minimalnymi wymogami technicznymi
określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 9;
2) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.

[...]


Rozdział 3
Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej


:arrow: Art. 13.
1. Organizator meczu piłki nożnej zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej
imprezie, niezależnie od obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6.
2. Obiekty wykorzystywane do prowadzenia rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej
wyposaża się w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy identyfikacji osób, służące do
sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kontroli
dostępu do określonych miejsc.
3. Systemy, o których mowa w ust. 2, tworzy się w zgodzie z zasadami określonymi przez podmiot
zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej w porozumieniu z właściwym związkiem sportowym.
4. Zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące obejmuje:
1) w przypadku meczu piłki nożnej - imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on
nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) w przypadku rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej - imię i nazwisko, wizerunek
twarzy oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
5. Dane, o których mowa w ust. 4, są przechowywane przez organizatora przez okres 2 lat od dnia
odbycia się meczu piłki nożnej.

:arrow: Art. 14.
1. Organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie
uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki
nożnej, nakładany przez tego organizatora na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu
(terenu) lub regulaminu imprezy masowej.
2. Okres obowiązywania zakazu klubowego nie może być dłuższy niż 2 lata od dnia jego wydania.
3. Organizator meczu piłki nożnej, w terminie 7 dni od dnia zastosowania zakazu klubowego,
informuje o tym osobę, której ten zakaz dotyczy. Informacja określa okres obowiązywania zakazu
uczestnictwa tej osoby.
4. Od zastosowania przez klub zakazu klubowego, o którym mowa w ust. 1, osobie ukaranej służy
prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki.
5. Podmiot prowadzący rozgrywki określa formę, tryb i termin złożenia odwołania, o którym mowa w
ust. 4, oraz tryb i termin jego rozpatrzenia, w swoim regulaminie wewnętrznym.
6. Termin rozpatrzenia odwołania określony w regulaminie, o którym mowa w ust. 5, powinien być
wyznaczony tak, aby od daty złożenia odwołania do daty jego rozpatrzenia nie upłynęło więcej niż 14 dni.
7. Wniesienie przez osobę ukaraną odwołania wstrzymuje wykonanie zakazu klubowego.
8. Orzeczenie właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki wydane na skutek wniesienia
odwołania, o którym mowa w ust. 5, jest ostateczne.

:arrow: Art. 15.
1. Sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie innego dokumentu
uprawniającego do przebywania na nim określonej osoby następuje po okazaniu dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
2. Na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie uprawniającym do przebywania
na nim umieszcza się dane, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1, oraz numer miejsca siedzącego,
którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.
3. Organizator meczu piłki nożnej lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji odmawia
sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na nim:
1) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
a) zakazujące wstępu na imprezę masową,
b) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz.
109, z późn. zm.3));
2) osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny.
4. Organizator meczu piłki nożnej obowiązany jest prowadzić sprzedaż biletów wstępu lub
przekazywać inne dokumenty uprawniające do przebywania na nim jedynie na miejsca siedzące.

:arrow: Art. 16.
Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką
osoby pełnoletniej.

[...]


Rozdział 4
Służby porządkowe i służby informacyjne


:arrow: Art. 19.
1. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.
2. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej,
w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
3. Członkowie służb, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązani posiadać oznakowanie i ukończone
szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 23.
4. Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie, o
którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 23, a w przypadku imprezy masowej
podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się licencją drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej,
o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

:arrow: Art. 20.
1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku
niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
2. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów
obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej,
służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na
zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być wykonywane w sposób zapewniający
poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

:arrow: Art. 21.
1. Kierownik do spraw bezpieczeństwa, członkowie służby porządkowej i służby
informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez
organizatora.
2. Identyfikator zawiera następujące informacje:
1) nazwę wystawcy;
2) numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy;
3) termin ważności;
4) pieczęć i podpis wystawcy.
3. Organizator prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów, zawierającą następujące dane:
1) imię i nazwisko oraz numer PESEL członka służby pobierającego identyfikator lub serię i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) podpis członka służby pobierającego identyfikator, datę i godzinę pobrania;
3) numer zaświadczenia o ukończeniu przez członka służby przeszkolenia w zakresie zabezpieczania
imprez masowych i dane identyfikujące wystawcę tego zaświadczenia.

:arrow: Art. 22.
1. Służby porządkowe są obowiązane:
1) odmówić wstępu na imprezę masową:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
– zakazujące wstępu na imprezę masową,
– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3,
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o
których mowa w art. 8 ust. 2,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem
imprezy masowej;
3) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c.
2. Służby informacyjne są obowiązane do:
1) informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub
służby ratownicze;
2) informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej;
4) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla
publiczności;
5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań
zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu
zagęszczeniu osób;
7) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej;
8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.
3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, organizator lub osoba przez
niego upoważniona kieruje zapytanie do właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy
komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale
7.
4. W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust. 1, są nieskuteczne,
organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy,
niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.
5. W przypadku gdy impreza masowa jest przeprowadzana na terenach będących w zarządzie
jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej, wystąpienie, o którym mowa w ust. 4, kierowane jest do Żandarmerii Wojskowej.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lub 5, służby porządkowe i służby informacyjne wykonują
polecenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

[...]Całość ustawy dostępna jest na stronie MSWiA po kliknięciu na link tytułowy ustawy.

Pozdrawiam
S.
Ponury Grabarz
 
Posty: 7
Dołączył(a): 6 kwi 2010, o 20:02
Lokalizacja: Zielona Góra / Głogów

Powrót do Prawo

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron